Regulamin sklepu

 

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Wymogi techniczne
 4. Zasady korzystania ze Sklepu, składanie Zamówień
 5. Formy płatności
 6. Realizacja Zamówień i dostawy Produktów
 7. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
 8. Tryb postępowania reklamacyjnego
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 10. Postanowienia końcowe.

 

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘’INFACT’’ Konopski Andrzej, ul. Kościuszki 143,

42-242 Rędziny, NIP: 949-030-57-33 REGON: 152061765

Tel: + 48 34 327 90 76 / + 48 696 44 36 57 / kontakt w języku polskim i angielskim +48 604 45 70 23 /

kontakt w języku rosyjskim + 48 662 20 73 93

zwaną także w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą

Adres poczty elektronicznej: zamowienie@dorjan.com.pl (adres do korespondencji elektronicznej klientów)

 • 1. Definicje

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie
pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

Sklep zwany dalej „Sklepem”) – serwis internetowy działający pod adresem http://sklep.dorjan.com.pl umożliwiający składanie Zamówień na dostawę Produktów;

Klient – strona dokonującą zakupów w Sklepie, którą może być osoba fizyczna posiadają co najmniej ograniczona zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat ( zwana dalej Konsumentem )

Produkt– każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę Produktów.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

 • 2. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji
  Zamówień oraz dostawy Produktów, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie http://sklep.dorjan.com.pl/regulamin,11 . Klient może w każdej chwili przeglądać
  Regulamin, a także sporządzić jego wydruk.
 3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek
  ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści
  o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach
  internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

 • 3.WYMOGI TECHNICZNE

Do korzystanie z serwisu Sklepu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) dostęp do sieci Internet
 2. b) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies oraz Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 3. c) zalecana rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli
 4. d) aktywne konto poczty elektronicznej.

 

 • 4.Zasady korzystania ze sklepu, składanie zamówień

 

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 4. Cena Produktu na stronie Sklepu wskazana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w formularzu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
  Z chwilą odebrania przez Klienta tej informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży
  zamówionych Produktów między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Klient może składać reklamacje związane ze założeniem Zamówienia poprzez wysłanie
  wiadomości e-mail na adres: sklep@dorjan.com.pl Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail.

 

 • 5. FORMY PŁATNOŚCI
 1. Realizowaną przez nas formą płatności jest pobranie
 • 6. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY PRODUKTÓW
 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 15, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 2. Czas realizacji zamówienia produktów oznaczonych jako „na stanie” są realizowane maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Dostawa następuje na wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres na terenie Polski.
 4. Termin dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy:
 5. a) przesyłka kurierska
 6. b) bezpośrednio odbiór u Sprzedawcy

 

 1. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy przez Klienta, a także od gabarytów przesyłki oraz od ilości pudełek, w który jest spakowany towar. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w formularzu Zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 2. Z chwilą odebrania przesyłki przez Klienta przechodzą na niego korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
 • 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiekolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować P.W. INFACT ANDRZEJ KONOPSKI  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( pismo wysłane pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: zamowienie@dorjan.com.pl W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Kupującego).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sklep Internetowy).

W przypadku odstąpienia od umowy P.W. INFACT ANDRZEJ KONOPSKI  zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, pomniejszone o koszty dostawy towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym P.W. INFACT został poinformowany przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego.

P.W. INFACT ANDRZEJ KONOPSKI  może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: P.W. INFACT ANDRZEJ KONOPSKI ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.

Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy, oraz zwraca zakupiony towar bez śladu użytkowania zakupionego towaru.

 

 

 

 • 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 2. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: serwis@dorjan.com.pl

faksem na numer + 48 34 327 96 23 lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres P.W. Infact Konopski Andrzej, ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi
  użytego środka porozumiewania się na odległość.
 2. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił
  Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.
 • 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
  • wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu i może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Nie wyklucza to zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę w stosunku do przyszłych umów. Zmiana Regulaminu nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień
 2. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży. Zasady ochrony
  danych osobowych Klientów są opisane dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 11.12.2017r.

.