Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PW INFACT ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki
  •  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – infact@o2.pl
  •  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  •  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
  •  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
  •  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  •  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  •  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia