Andrzej Konopski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “INFACT” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Implementacja nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych sposobem na usprawnienie kluczowych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

CELE PROJEKTU:

Projekt zakłada wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu typu ERP o charakterystyce B2E, a jego głównymi celami jest:

a) zasadnicza zmiana procesu produkcji – przyspieszenie i udoskonalenie dotychczasowych procesów poprzez ich automatyzację i digitalizację treści,

b) pozyskanie nowych rynków zbytu w tym nowych rynków zagranicznych

c) wzrost zatrudnienia o jedną osobę– implementacja projektu, a co za tym idzie większe możliwości produkcyjne wymuszą na nas konieczność zatrudnienia nowych pracowników

d) wzbogacenie zasobów technologiczno-technicznych o środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

e) optymalizacja i racjonalizacja kosztów działalności

f) realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

PLANOWANE EFEKTY:

Realizacja projektu skutkować będzie wprowadzeniem innowacji procesowej – scalenie i udoskonalenie procesu produkcyjnego, organizacyjnej – zmiana organizacji pracy pracowników oraz objęcie ich niezbędnymi szkoleniami, a także marketingowej polegającej na wdrożeniu niestosowanej dotychczas formy reklamy do naszego przedsiębiorstwa. W wyniku implementacji przedsięwzięcia rozwiniemy działalność eksportową, zyskamy nowe rynki zbytu, wzbogacimy zasoby techniczne o środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zwiększymy zatrudnienie i przychody, a także moce produkcyjne. Co więcej, implementowany system pozwoli na scalenie i usprawnienie całego cyklu produkcyjnego, minimalizację kosztów funkcjonowania, zarządzanie zamówieniami, uporządkowanie i optymalizację stanów magazynowych. Wszystkie wyżej wymienione aspekty wpłyną bezpośrednio na wzrost jakości produktów, co przełoży się na wzrost konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 242 113,20
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 88 410,00